جدی باش

من خودمم ، جدیِ جدی

تُ ام خودت باش ، جدیِ جدی

شما ام همینطور ، جدیِ جدی باش

#زندگی ساده ای داشته باش ولی ، خودت آدم ساده ای نباش :)


جهت آشنایی 👈 عکس مطلب ام خانم فروغ سلگی هستن از شعرای معاصر.

اینم اینستام جهت آشنایی


/ 3 نظر / 57 بازدید
sobhvaman

شوخ هم باشي گاهي بد نيست ها 😃